Meest recent in: Nieuwsbrief

Overig nieuws

Reactie van het SBO op de concept beleidsregel

Doolhof bezuinigingsronde - beleidsregel

Reactie van het SBO op de concept beleidsregel met de antwoorden van de wethouder in blauw. Dag Martine, ten behoeve van onze inbreng bij het voorzittersoverleg is het volgende met de leden gedeeld: het voorstel dat wij van de gemeente hebben  ontvangen is vrijwel ongewijzigd van datgene wat in de bezwaarprocedure door Hollander Huuske afgewezen is gekregen. Daarmee blijven ook onze bezwaren staan. 1. Verkeerd uitgangspunt subsidiebedrag In Artikel 6 stelt de gemeente nu voor dat bij buurthuizen (verzamelnaam voor

Ambtelijke toelichting Beleidsregel subsidiëring activiteiten

Calculator en pen - Beleidsregel

Inleiding Het college heeft in juli 2014 de beleidsregel subsidiering activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2015 vastgesteld.  De beleidsregel is een vertaling van de opgenomen maximale subsidie per locatie in de begroting voor het jaar waarop de beleidsregel van toepassing is en geeft uitleg over voor waar de subsidie voor bedoeld is en hoe je de subsidie kan verkrijgen. Beleidsregel ‘subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017’ Vanaf het kalenderjaar 2013 ontvangen de buurt-, wijk- en dorpshuizen het bedrag dat

Nieuwsbrief – Oktober 2016

Nieuwsbrief oktober - subsidies

Korting op subsidies De bezwarencommissie had eerder al gezegd dat de uitgangspunten van B&W om te korten onduidelijk waren en ons in het gelijk gesteld. We hebben nu nader juridisch advies gevraagd om deze uitspraak te onderbouwen. De advocaat concludeert, uit onderzoek van de Algemene Subsidie Verordening en de nieuwe Beleidsregel, dat de gemeente onterecht kort als ze de door eigen werk opgebouwde reserves van de buurtvereniging laat meetellen. Kort gezegd: als de buurtvereniging de prestatie levert waarvoor ze subsidie

Beleidsregel Subsidiëring Activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017

Beleidsregel Gemeente Leeuwarden Logo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden; gelet op titel 4.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 2, lid 1 “Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2”; gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012 “Koers Maatschappelijk Vastgoed” en de daarbij behorende documenten en het collegeprogramma 2014 – 2018; b e s l u i t vast te stellen de navolgende beleidsregel: Beleidsregel Subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017

Grote verwarring over sociale wijkteams

Stadhuis Leeuwarden

Gisteravond bezocht ik de raadsvergadering voor het punt evaluatie rechtsvorm Amaryllis. Wethouder Ekhart perkte de discussie bij voorbaat goed in door te stellen dat er dus alleen over de rechtsvorm mocht worden gepraat, daarin bijgestaan door voorzitter Rosier. Raadslid Bok probeerde, terecht, de inhoudelijke consequenties aan de orde te stellen. Het is ook nogal wat, de sociale wijkteams moeten (nee, we moeten zeggen: “mogen”) nu in elke wijk een vereniging worden. De maatschappelijk werkers die er in zitten “mogen” lid

Nieuwsbrief – Juni 2016: Korting subsidie teruggedraaid

Nieuwsbrief Juli

Toekenning subsidie Meer dan tien buurthuizen kregen bij de toekenning van hun subsidie over 2016 medegedeeld dat ze tot 25% werden gekort. Ze zouden meer dan € 7.500,– spaargeld hebben en te veel solvabiliteit oftewel ze zijn te solide. Moeite We hebben veel moeite moeten doen om te achterhalen waar en wanneer die onbekende voorwaarden zijn vastgesteld. Ze bleken in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie van 2014 er door gejast te zijn als hamerstuk en later ook niet gepubliceerd,