Beleidsregel Subsidiëring Activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden;

 1. gelet op titel 4.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 2. gelet op artikel 2, lid 1 “Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2”;
 3. gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012 “Koers Maatschappelijk Vastgoed” en de daarbij behorende documenten en het collegeprogramma 2014 – 2018;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

Beleidsregel Subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017

Artikel 1 Wijze van aanvragen

1. De subsidieaanvraag wordt jaarlijks voor 1 november ingediend bij het college, vergezeld van de in art 9 van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2 opgesomde gegevens .

2. Indien het voor de beoordeling van de aanvraag van belang is, kan het college verlangen aanvullende gegevens te overleggen.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2 zijn van toepassing op aanvragen als bedoeld in artikel 1 voor zover van deze bepalingen in deze beleidsregel niet wordt afgeweken.

2. Onder een dorpshuis, wijkgebouw of buurthuis wordt verstaan een accommodatie waar activiteiten en ontmoeting plaats vinden voor de bewoners in het verzorgingsgebied ter bevordering van de leefbaarheid en de toename van participatie. De voorziening wordt beheerd en geëxploiteerd door een vereniging of stichting met bestuursleden uit het verzorgingsgebied.

3.  De beleidsregel is van toepassing op de volgende  dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra:

 • It Iepen Stee, Warten
 • Us Doarpshûs, Wergea
 • It Lokaeltsje, Friens
 • It Lokaal, Ideard
 • MFC it Kattehûs, Jirnsum
 • de Weeme, Stichting Dorpshuis Lekkum
 • de Golle, Stichting Dorpshuis de Golle, Wirdum
 • de Twirre, Stichting Dorpscentrum de Twirre, Wytgaard
 • Ien & Mien, Stichting Cultureel Centrum, Goutum
 • de Bining, Stichting Dorpsaccommodatie Hempens Teerns
 • MFC Camminghastins
 • Wijkvereniging Camminghaburen
 • MFC Eeltjehiem, wijkverenging Westeinde
 • MFC Markant,  Wijkvereniging Zuiderburen
 • MFC Westenkwartier, Wijkvereniging Valerius
 • De Blokkendoos, Wijkvereniging de Blokkendoos, Vrijheidswijk
 • Nijlân, Stichting wijkcentrum Nijlân
 • Froskeburch, Wijkorganisatie Aldlân
 • Gerard Dou, Wijk en speeltuinvereniging Gerard Dou, Huizum West
 • Vluchtheuvel, Buurt- en speeltuinvereniging Vluchtheuvel, Huizum West
 • Hollander Hûske, buurtvereniging Hollanderwijk, Huizum West
 • Husma Herne, Stichting wijkorganisatie Huizum Oost
 • het Knooppunt, stichting wijkcentrum het Knooppunt, Achter de Hoven
 • Tjerk Hiddes, wijkvereniging Tjerk Hiddes,
 • Cambuursterhoek, Stichting Wijkwerk Cambuursterhoek
 • Insulinde, Buurt- en speeltuinvereniging Insulinde
 • Heechterp Schieringen, Wijkcomité Heechterp Schieringen
 • Bilgaard, wijkvereniging Bilgaard
 • de Toekomst, wijkvereniging de Toekomst, Vosseparkwijk
 • Rengerspark, Stichting Transvaalwijk, MTV-wijk
 • Kio, Wijk en speeltuinvereniging Kio, MTV-wijk
 • Skiphûs, Wijkcomité Schepenbuurt
 • Kobbekooi, Stichting Kobbekooi, Wielenpôlle
 • Oranjewijk, wijk en speeltuinvereniging Oranjewijk
 • Molenpad, Stichting Wijkorganisatie Molenpad
 • Buurthuis Welgelegen/Indische buurt
Artikel 3 Specifieke eisen aan de subsidieaanvraag

1.

·        De aanvrager is de vereniging of stichting die het buurt-, wijk of dorpshuis beheert en exploiteert.

·        De aanvrager maakt aannemelijk dat het aanbod van activiteiten gericht is op het bevorderen van participatie, het versterken van sociale cohesie en het voorkomen van achterstanden;

·        De aanvrager richt zijn aanbod van activiteiten primair op de bewoners uit het eigen verzorgingsgebied;

·        De aanvrager maakt aannemelijk dat de in de accommodatie aangeboden activiteiten gericht zijn op diverse in het verzorgingsgebied wonende groeperingen en dat de deelnemers aan de activiteiten een afspiegeling vormen van de bewoners van het verzorgingsgebied;

·        De aanvrager maakt aannemelijk dat het activiteitenaanbod aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners uit het verzorgingsgebied.

 

2. Daarnaast dient de aanvrager te voldoen aan de volgende uitvoeringseisen:

·        De accommodatie wordt beschikbaar gesteld voor op de buurt gerichte activiteiten;

·        Alle instellingen en organisaties uit desbetreffende verzorgingsgebied dienen in beginsel gebruik te kunnen maken van het wijkgebouw;

·        De aanvrager draagt zorg voor alle benodigde vergunningen en houdt zich aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op de (exploitatie van de) accommodatie.

Artikel 4 Subsidienormen

Het maximaal te verlenen bedrag per aanvraag staat vermeld in bijlage Overzicht subsidies instellingen (jaar 2017) van de Begroting zoals die jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Artikel 5 Subsidieaanvrager

De subsidie moet worden aangevraagd door de instelling die het wijkgebouw beheert en exploiteert.

Artikel 6 Mogelijkheid tot lager verlenen van subsidie

1.    Artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2014-2 geeft de mogelijkheid om lager te verlenen op een subsidieaanvraag. Voor de instellingen genoemd in artikel 2 van deze regeling maakt het college van deze mogelijkheid gebruik. Er kan voor het jaar 2017 een lagere subsidie worden verleend wanneer aan lid 2 van dit artikel is voldaan:

2.    – Lager verlenen van subsidie zoals genoemd in lid 1 is uitsluitend mogelijk in het geval van subsidieaanvragers die geen gebouw in eigendom hebben.
– Het kas/banksaldo  is op 31 december 2015 hoger dan 10% van de exploitatielasten, en hoger dan € 7.500,-.
– Het solvabiliteitspercentage (verhouding Eigen Vermogen/ Totaal vermogen) op 31 december 2015 is hoger dan 60%.

3.    Het lager verlenen van subsidie wordt als volgt doorgevoerd:
– Wanneer de solvabiliteit tussen de 60% en 80% ligt wordt 15 % lager verleend op het     subsidiebedrag van 2017, genoemd in de bijlage Overzicht subsidies instellingen (jaar 2017) van de gemeentelijke Begroting 2017.
– Wanneer de solvabiliteit op 31 december tussen de 80% en 100% ligt wordt 25 % lager verleend op het subsidiebedrag van 2017, genoemd in de bijlage Overzicht subsidies instellingen (jaar 2017) van de gemeentelijke Begroting 2017.

4.    Teneinde het lager verlenen zoals genoemd in lid 1  en 3 van dit artikel te kunnen vaststellen wordt een door het bestuur getekende jaarrekening bestaande uit een balans en exploitatieoverzicht over 2015 bij de aanvraag ingediend.

Artikel 7 Bestemmingsreserve

1. Een aanvrager die subsidie ontvangt en met deze subsidie een bestemmingsreserve heeft of wil vormen, dient hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan het college.

2. Een verzoek tot het vormen van een bestemmingsreserve dient vergezeld te gaan van:

a. het doel van de bestemmingsreserve;

b. een meerjarig investeringsplan of onderhoudsplan

Artikel 8 Bijzondere omstandigheden

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regel naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regel.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017

Artikel 10 Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregel treedt in werking 1 dag na publicatie.

2. Deze beleidsregel is voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen voor het subsidiejaar 2017.

3. Met inwerkingtreding van deze beleidsregel vervalt de beleidsregel ‘Subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2015’