Buurt- en Speeltuinvereniging Welgelegen en Indische Buurt

Aan betrokkenen bij Buurt- en Speeltuinvereniging Welgelegen en Indische Buurt.

Leeuwarden, 2 juni 2014
Betreft: afsluitende vergadering

Geachte mevrouw, meneer,

Het zal u niet zijn ontgaan dat er de laatste jaren heel veel is gebeurd met onze vereniging. Door de fraude van dhr. Herzbach zijn we in een negatieve spiraal terecht gekomen, met als dieptepunt de sluiting van het buurthuis in de Willem Loréstraat te Leeuwarden.
Als de twee resterende bestuursleden willen we nu proberen tot een nette afhandeling te komen van diverse zaken. Statutair zouden we daarvoor een ledenvergadering bijeen moeten roepen. Door alle tegenslag is er echter geen administratie van ingeschreven en betalende leden meer.  Wij hebben daarom een lijst gemaakt van de mensen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij onze buurtvereniging, waaronder u.

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn op:

donderdag 26 juni 2014, 20.00 uur in MFC De Verbinding, Zuidvliet 620, Leeuwarden.

Op het volgende blad vindt u de agenda, Sietske Inberg van de SBO zal deze avond technisch voorzitter zijn.

Wij hopen u te ontmoeten op deze belangrijke bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Cobi Popma en Fokke de Vries

AGENDA

1. Welkom en huishoudelijke mededelingen

2. Toelichting stand van zaken inhoudelijk en financieel

3. Besluit over de toekomst van de vereniging:
A.   Opheffing
Indien de aanwezigen daarmee akkoord gaan:
– afspraken maken over verkoop en opruimen inventaris.
B.    Voortzetting
Indien de aanwezigen besluiten tot voortzetting:
– minimaal drie nieuwe bestuursleden benoemen.

Als huidig bestuur stellen we u voor tot opheffing over te gaan. Op de vergadering doen we dan een voorstel voor een te houden verkoop van de inventaris en een doel voor eventueel daarvan overblijvend geld.

Mocht u voortzetting willen dan zal overdracht van alle lusten en lasten aan een nieuw bestuur geregeld moeten worden. Bestuurskandidaten kunnen zich tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering  melden bij Cobi Popma, telefoon 058-2650449 of mail  g.popma1957@kpnmail.nl.

4. Rondvraag