Planning inloopmiddagen van V-O-L

VOL

HALLO VRIJWILLIGER! De komende tijd kan er veel veranderen in vrijwilligersland

Wil jij hierover meepraten? Kom dan naar de Inloopmiddagen van jouw dorp of wijk! Praat mee over JOUW dorp of wijk! Praat mee over JOUW vrijwilligerswerk! Praat mee over ONZE toekomst als vrijwilligers!

Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden (V-O-L) organiseert 4 bijeenkomsten van 15:00 tot 21:00 uur. De bijeenkomsten zijn vrije inloop, dus kom wanneer het je past. Voor ieder dorp en voor iedere wijk staat er iemand klaar om met jou in gesprek te gaan.

Er is een programma voor kinderen. Hapje & Sapje.

V-O-L is een samenwerkingsverband i.o. van vrijwilligers, bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Leeuwarden. In opdracht van de gemeente inventariseren we de huidige en gewenste samenwerking in de sociale basis.

Planning Inloopmiddagen

Wijken Leeuwarden-Zuid Achter de Hoven, Aldlân, Huizum-Oost, Huizum-West, Nijlân, Schepenbuurt, Wielenpôlle, Zuiderburen, Zuidlanden

Dinsdag 21 mei / 15:00—21:00 uur Wijkcentrum Nijlân, Surinamestraat 31 Leeuwarden ———————————————————————————————————

Dorpen ten Zuid/Westen van Leeuwarden Baard, Easterlittens, Friens, Goutum, Grou, Hempens-Teerns, Hilaard, Húns-Leons, Idaerd-Aegum, Jellum-Bears, Jirnsum, Jorwert, Mantgum, Reduzum, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum-Swichum, Wytgaard

Woensdag 29 mei / 15:00—21:00 uur MFC De Wjukken, Om ‘e Terp 21 Mantgum ———————————————————————————————————

Dorpen ten Noorden van Leeuwarden Alde Leie, Britsum, Coarnjum, Feinsum, Hijum, Jelsum, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Stiens

Dinsdag 4 juni / 15:00—21:00 uur De Skalm, Pyter Jurjenstrjitte 17 Stiens ———————————————————————————————————

Wijken Leeuwarden-Noord Bilgaard, Binnenstad, Blitsaerd, Camminghaburen, Heechterp-Schieringen, Muziek-, Transvaal– en Vogelwijk, Oldegaliliën/Bloemenbuurt, Oranjewijk, Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek, Valeruiskwartier, Vlietzone, Vosseparkwijk, Vrijheidswijk, Westeinde

Woensdag 12 juni / 15:00—21:00 uur Wijkcentrum Bilgaard, De Hooidollen 17 Leeuwarden
———————————————————————————————————

Initiatiefgroep V-O-L: St. Aanzet, Humanitas Leeuwarden, Support Fryslân
Contact: v-o-l-@aanzet.frl.