Motie democratisering wijkvertegenwoordiging “Wijkbelang“

De onderstaande motie werd ingediend namens de PvdA, D66, Pal/Groenlinks en Gemeentebelangen.

De raad van de gemeente Leeuwarden in vergadering bijeen op 30 november behandelende het agendapunt Wijken en dorpen ontwikkelrichting,

Overwegende dat :

 • Er sprake is van een positieve ontwikkeling met een verder terugtredende overheid en toenemende participatie van de burgers in wijken en dorpen,
 • De raad een ontwikkeling voorziet waarbij meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij burgers komen te liggen,
 • De raad deze ontwikkeling toejuicht en de burgers in de toekomst graag nog meer actief wil betrekken bij gemeentelijke planvorming,
 • Deze ontwikkeling gepaard gaat met toenemende financiële bevoegdheden en verantwoordelijkheden van wijken en dorpen,
 • Deze ontwikkeling vragen om een versterking van de democratische en maatschappelijke borging van de wijken – en dorpenaanpak,
 • Er in de Leeuwarder dorpen de verenigingsvorm wordt gehanteerd om de participatie van de burgers optimaal vorm te geven,
 • Deze optimale vorm voor de wijkvertegenwoordiging in de Leeuwarder wijken ontbreekt
 • Het door de Raad van groot belang wordt geacht dat ook in de Leeuwarder wijken een toekomstbestendige democratisch geborgde vertegenwoordiging van de bewoners functioneert ,

Draagt het college op:

 1. Om samen met de Leeuwarder wijken een toekomstbestendige democratische vertegenwoordigingsstructuur voor de wijken te ontwikkelen zodat de participatie van burgers optimaal gediend wordt. Waarbij de sterke voorkeur van de raad uitgaat naar een verenigingsmodel.
 2. Het model van een zogenaamde omni – vereniging in de wijk, waarbij er sprake is van een koepel waaronder verschillende initiatieven , werkgroepen e.d. ontstaan en functioneren serieus onderzocht moet worden,
 3. Er bij de inrichting van de nieuwe vertegenwoordigingsstructuur duidelijk wordt gemaakt hoe wijken / dorpen en het gemeentebestuur de verantwoordelijkheden op elkaar afstemmen,
 4. De raad actief in dit proces te betrekken,
 5. In mei 2016 de nieuwe vertegenwoordigingsstructuur aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA, Namens D66, Namens Pal/Groenlinks, Namens Gemeentebelangen,

Klaas Zwart,
Frans – Jan Smit,
Jan Atze Nicolai,
Wyb Feddema