Nieuwsbrief – December 2016

Goede opkomst ledenvergadering

Op 1 november mochten we zo’n 40 bestuurders ontmoeten (ondanks de eigen bijdrage in de maaltijd waarvoor dank!). Er waren verschillende nieuwe gezichten: Vossepark, Eddy Loyd; Westeinde, Margaret Beckers; Lekkum, Jan Wind; Aldlân, Cor Peereboom; Heechterp, Geertje Haringsma; Hûsma Herne, Jelly Dantuma; Cambuursterhoek, Koert Smit, Schepenbuurt Ricardo Blauw en Simone de Vries, en Camminghaburen,  Jan Wolf. Met de benoeming van Jacob van Wieren in ons bestuur dus een behoorlijk lange voorstelronde want we willen wel graag alles weten. Kortom een geanimeerde vergadering waarin veel uitgewisseld is.

Opgaan in “wijkbelang” Westeinde

Westeinde heeft als eerste de route genomen naar het in elkaar vloeien van wijkvereniging en wijkpanel. Net als een “dorpsbelang” komt daar nu een “wijkbelang”, althans dat is een vergevorderd voornemen dat komend jaar aan de leden wordt voorgelegd. We haalden opgelucht adem toen de knoop bleek doorgehakt over de toekomstige rechtsvorm: het wordt een vereniging. En de budgetten onder één bestuur, zodat er niet twee staatjes in een staat blijven.

De weg is niet gemakkelijk geweest maar

er kan nu toch voordeel mee worden gedaan voor andere wijken. In ieder geval dat hebben we in de werkgroep “democratisering” van de gemeente ingebracht. Alle moeite, geld en energie komen dan de gemeenschap ten goede. Maar dat bleek niet de bedoeling. Ieder moet de gelegenheid krijgen het wiel opnieuw uit te vinden. Alsof dat indertijd bij de instelling van de panels is gebeurd, die zijn gewoon op de wijken gegooid, maar dit terzijde.

We hebben jullie voor de zomer al geschreven dat we de werkwijze in deze werkgroep stroperig vinden, veel liever gingen we aan de slag met vragen over de uitwerking. Zoals: hoe organiseer je de jaarlijkse wijkconferentie inhoudelijk goed, en hoe ga je om met het tellen van stemmen bij leden/niet leden. SBO kan goede handvatten daarvoor leveren maar we komen er niet verder mee. Eerst moet er weer gepraat worden met wijken of ze een “experiment” willen. De  oriënterende gesprekken die wijkmanager Reus deed met de geselecteerden (Dorpsbelang Grou, panel MTV, panel Vossepark, panel Vrijheidswijk, panel Aldlân, panel Huizum West, panel Nijlân) en raadslid Zwart (met panel Oranjewijk en panel Tjerk Hiddesbuurt) leverden nog geen eenduidig beeld op.

Urgentie nieuwe structuur

wordt onderstreept door de wijze waarop in panel Huizum West een groepje belanghebbenden voor hun stokpaardje (de Oude Ambachtsschool gebruiken), onder aanvoering van een betaalde kracht, jaren lang het budget heeft doorgesluisd naar dit eigen doel. Aanvragen van de buurthuizen lijken stelselmatig te zijn afgehouden. Deze ernstige zaak lijkt nu door het ingrijpen van nieuwe bestuurders aangepakt. De lauwe reactie van de gemeente hierop vinden we onbegrijpelijk en juist deze gang van zaken zou aanleiding moeten zijn om goed te bespreken hoe we dit kunnen voorkomen in een nieuwe structuur. Er zijn te veel voorbeelden van dominante krachten die jaren lang door kunnen gaan met schadelijk beleid zonder dat dit wordt gecorrigeerd. SBO heeft al vaak aangegeven dat er naar gekeken moet worden hoe het zelfreinigend vermogen in een nieuwe structuur kan worden ingebracht.

Schepenbuurt

We hebben met het bestuur van het Skiphûs bij wethouder Van der Molen gepleit voor onderzoek naar de gang van zaken met de, door de gemeente gesubsidieerde, concurrerende stichting. De wijze waarop deze stichting ons lid in diskrediet brengt gaat naar onze mening veel te ver.

De wethouder was afhoudend, al gaf hij op enig moment wel aan dat “de gemeente een deel van de oplossing is”. Enfin, het gesprek eindigde met een door de gemeente te benoemen mediator. Wij hadden liever een feitelijk onderzoek maar dit was het hoogst haalbare.

De gehalveerde buurthuizen, Aldlân handhaaft bezwaar

In 2013 zijn zes buurthuizen gehalveerd in subsidie wegens achterblijvende prestaties. Ondertussen floreren ze weer, maar blijven gekort. Aldlân had zijn bezwaar aangehouden omdat er gesprekken vanuit de gemeente waren gestart. Nu die gesprekken tot niets hebben geleid, handhaven ze hun bezwaar en komt dit te langen leste in een hoorzitting op maandag 19 december, 17.30 uur, stadhuis. Deze is openbaar dus wij hopen Aldlân te kunnen steunen met onze aanwezigheid. Met name attenderen wij ook graag de ander gehalveerde buurthuizen op het belang van het bijwonen van deze zitting!

Deksel op de neus, jas aan

In de vorige Nieuwsbrief schreven we over het gebrek aan info over het heropenen van het vroegere buurthuis Oldegalileeën. Nu kregen we bericht dat er in de wijkpanelvergadering van 6 december meer informatie zou komen. Omdat deze vergaderingen openbaar zijn meldden we SBO aan als toehoorder, dat was geen probleem voor het panelbestuur. Ter plekke bleken echter de twee aanwezige ambtenaren en de Gandhistichting verrast en verklaarden het tot een besloten vergadering, waarop jullie afgevaardigde de jas maar heeft aangedaan.

Jubileum SBO, rondje!

Op zaterdag 13 of 20 mei 2017 hopen we ons 25-jarig jubileum te vieren. Op de ledenvergadering is het idee van openstelling van de buurthuizen waarderend ontvangen. De feestcommissie werkt een plan uit en is al druk aan het bellen en schrapen. Mogelijk thema “In De Buurt” en er is in ieder geval een rondje buurthuizen in voorbereiding plus een boek. Jacob blijkt in staat tot het maken van Pokémon-achtige toestanden dus dat komt goed.

Weetje

Joop Diekmann, dorpshuis Lekkum, heeft voor ons opgezocht hoe om te gaan met de zogenaamde hygiënecode. Dit geldt echter alleen voor wanneer er structureel eten wordt bereid. Volgens ons is daarvan in geen enkel buurthuis sprake. Het is wel handig om de checklist voedselveiligheid (zie site sbo) op te hangen, die is ontwikkeld voor vrijwilligers, maar ook dat is niet verplicht.