Nieuwsbrief December 2019

Fijne feestdagen

Voor u ziet u alweer de laatste SBO nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Traditiegetrouw wordt deze nieuwsbrief in deze feestmaand ook aan onze relaties bezorgd, met de SBO Kalender, deze is naar u onderweg! Wij willen u in de eerste plaats middels deze nieuwsbrief in deze bijzondere maand graag fijne feestdagen en een voorspoedige jaarwisseling wensen!

Korte terugblik

2019 was in veel opzichten voor al onze leden een belangrijk en turbulent jaar. De herijking van het sociaal domein in de gemeente Leeuwarden is een ontwikkeling die alle buurt-, wijk- en dorpshuizen aan gaat. Nu het sociaal werk vanuit buurt- en dorpskamers georganiseerd gaat worden, en vrijwilligers hier een belangrijke rol in gaan spelen, wordt er met veel interesse gekeken welke rol onze leden hier in kunnen gaan spelen. We hebben dit voorjaar bij onze ledenvergadering kennis kunnen maken met de V-O-L (vrijwilligersorganisaties Leeuwarden) en hebben intussen meerdere bijeenkomsten bijgewoond. Bij het laatste voorzittersoverleg van 19 november hebben we kunnen ervaren in welk stadium de plannen zitten, maar ook kunnen horen welke twijfels er leven bij de betrokken organisaties. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Bestuurlijk

Op bestuurlijk gebied was 2019 ook een pittig jaar. Onze oud-voorzitter Sietske heeft natuurlijk al eerder haar afscheid aangekondigd, maar ook hebben we dit jaar afscheid genomen van Elly en Keimp. Momenteel bestaat het bestuur uit twee personen, Berend en Jacob. Gelukkig kunnen we nog altijd rekenen op onze bureaumedewerker Bernard die zorgt voor de verslaglegging en de bezorging van deze nieuwsbrief en kalender. Bovendien hebben we steun van een externe adviseur, Nanne de Jong, die zich later in deze nieuwsbrief nog voorstelt. Ook hebben we Sietske nog gevraagd om een paar woorden voor ons op papier te zetten voor in deze nieuwsbrief. We willen onze oud bestuursleden heel erg bedanken voor hun inzet, leerzame ervaringen die ze met ons deelden en voor de gezellige momenten samen en we blijven ongetwijfeld in contact met elkaar!

Oproep

Omdat we de laatste tijd dus van veel bestuursleden afscheid hebben moeten nemen, merken we dat de druk op het huidige bestuur erg toeneemt. We zijn momenteel met zijn tweeën, en naast onze banen en opleiding is het erg lastig om overal bij te kunnen zijn. Er gebeurt momenteel erg veel bij onze leden en ook op politiek vlak zijn er veel ontwikkelingen die ons aan gaan. We proberen overal zoveel mogelijk bij betrokken te blijven, maar merken tegelijkertijd dat we soms noodgedwongen zaken aan ons voorbij moeten laten gaan. Dat vinden we eigenlijk zonde, want juist in deze tijd is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven. We willen bij deze dan ook een oproep doen aan een ieder die de buurt- wijk- en dorpshuizen een warm hart toedraagt en met ons mee zou willen werken aan het verstevigen van de posities van deze organisaties binnen de gemeente. Heeft u ervaring als bestuurder en gevoel voor politieke verhoudingen, dan nodigen wij u van harte uit om eens een keer met ons te komen vergaderen. Wie weet bent u de aanvulling die wij in ons bestuur zoeken? Ook studenten die nog mogelijkheden zoeken om praktijkervaring op te doen of een stageplaats zoeken zijn van harte welkom om eens met ons van gedachten te komen wisselen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Neem gerust eens contact met ons op, een keer samen koffie drinken kan soms mooie dingen opleveren.

 

Sietske aan het woord

Op de afgelopen ledenvergadering hebben we in Mei-Wah afscheid genomen van oud-voorzitter Sietske Inberg. Er waren warme woorden van en voor beide kanten. We hebben Sietske gevraagd of ze nog wat in de nieuwsbrief wilde schrijven, bij wijze van terugblik. Sietske wilde dat wel en schreef ons het volgende;

Beste SBO-leden, hartelijk dank voor het mooie afscheid op 5 oktober. De bloemen moesten, op een laatste boeket na, nu echt vervangen door kerstkransen maar de herinnering is goed.

Op de vraag naar een persoonlijk stukje schrijf ik met gemengde gevoelens. Enerzijds kijk ik met genoegen terug op de interessante contacten met jullie, anderzijds is er het gevoel dat we veel verder hadden kunnen zijn met een samenhangende structuur voor de buurt/dorpshuizen. Het is mijn vaste overtuiging dat een laagdrempelige voorziening in een wijk, op loopafstand, voor jong en oud, er hóórt te zijn. En laat dat nou eens een plaats zijn die blijft, als vaste waarde.

Ook in mijn bestuursperiode is veel van de tijd opgegaan aan het veiligstellen van subsidie (tot aan een rechtszaak toe) en op je hoede zijn dat er niet weer een buurthuis wordt gesloten.

Terwijl er beter gewerkt kan worden aan het versterken van de buurthuizen met hulp bij bestuur en financiën. Daar is genoeg onderbouwing voor geleverd maar in Leeuwarden blijft men kiezen voor de projectencarrousel, vermoeiend, duur en zonder blijvend resultaat. De ‘verhalende rapportage’, over twee jaar wijk en buurtgericht werken, die ik net vanuit het wijkmanagement lees is inderdaad wat het is: verhaaltjes. Onze inbreng is hier niet in terug te lezen, de raadsleden moeten dat maar apart opzoeken.

Hoe kan deze tweejaarlijkse evaluatie zo nietszeggend zijn?

De snelle opeenvolging van wethouders (iedereen kan blijkbaar de buurthuizen “er even bij doen”) in combinatie met een ambtenaar die wel als een vastgeroest scharnier blijft zitten biedt de, met name bestuurlijke, vrijwilligers van de buurthuizen ook geen rugdekking.

Genoeg, mijn opvolgers gaan er met frisse moed tegenaan en het is de moeite waard. Waar ik naast mijn bestuurlijke werk altijd inspiratie uit putte is toch het zien van een activiteit waar je hard aan getrokken hebt maar die dan ook loopt. Indertijd heb ik bijvoorbeeld jaren de kinderdisco gedraaid -jullie kennen dat, er is even niemand dus je springt er in- maar zo zie je wel de organisatie van binnenuit en ben je betrokken bij de werkvloer. Samen met een stagiair ben ik nog eens langs de disco’s bij andere buurthuizen gegaan (de moeite die het kostte om zoiets simpels al te organiseren, herkenbaar?), kijken over de schutting, niet verkeerd. Een luisterend oor moet je hierbij voorzichtig leggen want gehoorbeschadiging ligt op de loer, bestuur denk om de knoppen!

Het werken met jeugd zet ik voort, dicht bij huis met mijn zes kleinkinderen, waarmee ik ook graag de speeltuin bij het buurthuis bezoek. Verder keer ik terug naar mijn eerste kluppie, ooit richtte ik met Jelly van der Meer de afdeling Leeuwarden van Milieudefensie op, nu ben ik daar weer secretaris. Zo is er nog het een en ander te doen.

Eén bijzonder ondernemen dat uit mijn contacten vanuit het buurtwerk is voortgekomen wil ik nog noemen. Samen met Nuora Osman, die familiebanden heeft met het Somalische eiland Hafun, proberen we een ontziltingsfabriek daar op te zetten. Een Noors bedrijf, met kantoor in Huizum, is druk bezig voor ons, we hopen op succes want de 5000 bewoners en hun vee lijden verschrikkelijk onder het watertekort door klimaatverandering.

En zoveel verschilt de Somalische werkwijze ook weer niet van de onze, alle referenties lopen daar via het checken van personen langs familiecontacten, dat herinnert aan hoe mijn moeder vroeger vroeg “fan wha bin jo d’r ien?”.

Belangstelling voor je omgeving, het klinkt zo gewoon maar het is iets wat dichtbij en veraf het verschil kan maken. Jullie, bestuurders van buurt- en dorpshuizen, verdienen een prijs voor die betrokkenheid die het verschil mogelijk maakt.

 

Hartelijke groet, Sietske

 

Even voorstellen: Adviseur SBO Nanne de Jong

Tijdens de ledenvergadering wilden we jullie graag voorstellen aan onze extern adviseur Nanne de Jong. Nanne had echter een reis naar Zuid-Afrika gepland staan en kon zodoende dus niet aanwezig zijn. We hebben gevraagd of Nanne misschien een korte introductie over zichzelf kon schrijven. Nanne schreef ons het volgende;

Mijn naam is Nanne de Jong, 66 jaar, geboren en getogen Liwwadder en wonend in de mooie Vosserparkwijk waar de dochters Annelys en Machteld zijn opgegroeid. Sinds januari 2018 ben ik gepensioneerd. Ik was jarenlang opbouwwerker bij het Fries WAO beraad en daarna directeur van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU. Opkomen voor de belangen van burgers die het niet breed hebben – uitkeringsgerechtigden en minima- was waar ik met hart en ziel voor knokte. “Meer mens en minder regels” was en is mijn lijfspreuk bij de strijd tegen ontmoedigende en onbegrijpelijke regeltjes en procedures. Met regelmaat zat ik dan ook aan de onderhandelingstafel met instanties en politici. Als pensionado ben ik niet in de ruststand beland. Ik ben actief als gespreksleider op informatiebijeenkomsten; als bestuurslid van theater/variété producties; bij de organisatie van een multicultureel festival en enthousiast deelnemer van een eet- en leesclub. Afgelopen zomer kruiste het SBO mijn pad. Ik herkende veel van mijn ervaringen en visie in het SBO. Het gebundeld optreden van bewonersorganisaties in buurten, wijken en dorpen: daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. En dat in de rol van extern adviseur, om zo betrokken en tegelijk me en kritische blik het SBO bij te staan!

Buurt- en dorpskamers

Het afgelopen jaar hebben we de discussie rondom de inrichting van de buurt- en dorpskamers op de voet gevolgd en ook op politiek vlak hebben we onze stem laten horen. We hebben ingesproken bij het politiek podium in de gemeenteraad en hiermee ook de krant gehaald. We hebben kunnen zien dat onze leden op verschillende manieren hebben geanticipeerd op deze ontwikkelingen. In de zomervakantie zijn we nog bij Aldlân geweest die vol enthousiasme ambitieuze plannen met ons deelde. Het bestuur gaf aan dat ze met de gemeente in een ver gevorderd stadium waren om zelf een pilot te starten met een eigen buurtkamer met verschillende voorzieningen en een eigen, onafhankelijke, opbouwwerker. Verbaasd waren we dan ook toen we lazen dat, ondanks dat de plannen behoorlijk concreet waren, deze pilot toch niet door ging. Zo enthousiast als het  bestuur was toen de plannen met ons werden gedeeld, zo teleurgesteld waren ze toen de plannen toch niet door konden gaan. Wethouder van Gelder, die aanvankelijk enthousiast reageerde, bleek toch niet mee te willen gaan met de plannen voor een eigen opbouwwerker. De deur is hiermee voor het bestuur van Aldlân dicht gegaan en de plannen zijn van tafel gegaan, dit hebben ze via een brief aan de wethouder kenbaar gemaakt. Op 20 november heeft het bestuur van Aldlân nog ingesproken bij de gemeenteraad. Er zijn vanuit verschillende fracties vragen gesteld inzake de brief die vooraf door het bestuur is gestuurd. Ook de LC heeft aandacht besteed aan deze kwestie. We zijn benieuwd of dit nog een vervolg krijgt en volgen de ontwikkelingen met interesse.

 

V-O-L

Het platform V-O-L heeft het afgelopen jaar meerdere bijeenkomsten gehad en is gekomen met een adviesrapportage en heeft een voorstel gedaan om de vrijwilligersorganisaties te verenigen middels het oprichten van een rechtspersoon. De intentie is om een vereniging op te richten waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. Wij, als SBO, zijn al een vereniging die zich richt op het behartigen van belangen van buurthuizen en we zagen als bestuur in die zin voor ons als organisatie geen meerwaarde in het aansluiten bij nog een andere vereniging. Uiteraard hebben we dit voorgelegd aan onze ledenvergadering en onze gedachte hierover werd gesteund. We hebben duidelijk aangegeven dat het onze leden natuurlijk vrij staat om zich als autonome organisatie aan te sluiten bij de op te richten rechtspersoon van de V-O-L. SBO heeft intussen aan V-O-L laten weten dat we ons niet bij hun rechtspersoon aan gaan sluiten, maar dat we uiteraard graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Voorzittersoverleg

Bij het laatste voorzittersoverleg hebben we een update gekregen over de stand van zaken met betrekking tot het inrichten van de buurt- en dorpskamers. We waren te gast bij het MFC Mozaïek in de vrijheidswijk en de opkomst was behoorlijk groot. Er waren veel dorpshuizen aanwezig en het was aardig om met hen kennis te maken en te horen hoe zij in deze ontwikkelingen staan. We merkten dat er veel overeenkomsten zijn. Veel twijfels die bij onze buurthuizen leven, leven ook bij de dorpshuizen. Veel gehoorde vragen waren:

  • Hoe komen we aan voldoende vrijwilligers?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze vrijwilligers voldoende geschoold zijn?
  • Hoe realistisch is het dat mensen met een hulpvraag naar een buurt- of dorpskamer komen waar veel bekenden zitten?
  • Welke ondersteuning kunnen we van de gemeente verwachten?

Deze vragen kwamen naar boven tijdens zogenaamde tafel sessies. Aan deze tafels zaten ambtenaren van de gemeente en per tafel was één van de opbouwwerkers aanwezig. Ook aardig om met hen kennis te kunnen maken. Echte antwoorden hebben we helaas niet gekregen op deze vragen en de twijfels leefden na afloop van de bijeenkomst nog steeds. De gemeente heeft intussen meerdere bijeenkomsten georganiseerd waar organisaties die interesse hebben om buurt- of dorpskamer te kunnen worden deze, en andere vragen kunnen stellen. Vanuit het SBO zullen we deze ontwikkelingen op de voet volgen en onze leden op de hoogte houden.

Nieuwe regeling Iepen Mienskipsfonds en Dorpshuizenregeling

We werden door onze contactpersoon van Doarpswurk geattendeerd op het volgende: In de vergadering van provinciale staten van Fryslân van 27 november is unaniem gekozen voor een nieuwe regeling, waarbij het Iepen Mienskipfonds en de Dorpshuizenregeling in elkaar zijn geschoven tot 1 regeling.  Wat nieuw is, en interessant voor onze leden, is dat naast de dorpshuizen, nu ook buurthuizen en wijkgebouwen een beroep kunnen doen op deze regeling.  Er is drie maal per jaar een openstelling van de subsidie en er gelden verschillende regelingen afhankelijk van de hoogte van de aanvraag.

De betreffende stukken zijn te vinden op de site van de provincie, hier vindt u een link naar de regeling.

Indien er vragen zijn dan kunnen jullie deze aan ons doorgeven, wij kunnen deze dan eventueel doorspelen aan Doarpswurk.

Op naar 2020

In het najaar 2018 hebben we van wethouder van Gelder de opdracht gekregen om onze achterban te vergroten. Tijdens onze ledenvergadering in dat jaar werd duidelijk dat onze gemeentelijke subsidie in de toekomst af zou kunnen hangen van het aantal leden dat wij vertegenwoordigen, en dat het zou kunnen dat we minder zouden krijgen als wij niet het grosso modo van buurt- en dorpshuizen in de gemeente als leden aan ons weten te binden. In onze beschikking voor komend jaar blijkt dat de gemeente daad bij het woord heeft gevoegd. We zijn voorlopig 500 euro (bijna 30%) gekort, omdat we afgelopen jaar niet aan deze wens van de gemeente hebben kunnen voldoen. Indien we onze achterban komend jaar wél weten te vergroten, kan de korting worden bijgesteld. Ook zou ons oorspronkelijke bedrag vergroot kunnen worden op basis van onze achterban. De afgelopen tijd hebben we weinig energie kunnen steken in het werven van nieuwe leden. Al onze tijd is gaan zitten in het ondersteunen van ons huidige ledenbestand; zaken als het sluiten van Molenpad, het terugtrekken van MFC’s, inspreken bij de gemeenteraad, overleggen met de gemeente, de ontwikkelingen rondom de buurtkamers en V-O-L en input leveren voor de verhalende rapportage Leeuwarden en de wijken en dorpen hebben onze volledige aandacht gevraagd. We hebben contact gelegd met Doarpswurk en met hen wisselen we met enige regelmaat van gedachten welke rol wij als SBO kunnen spelen bij het ondersteunen van de dorpshuizen die ook door Doarpswurk worden ondersteund. We hoeven niet beslist in elkaars vaarwater te zitten, maar er hoeven ook geen zaken dubbel te gebeuren. Deze onderlinge afstemming vraagt tijd. We gaan de uitdaging, om ons ledenbestand te vergroten, graag aan. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat onze mogelijkheden, met ons huidige bestuur, beperkt zijn. De gemeente wil graag met ons meedenken, dus we hopen dat we samen met hen tot concrete stappen kunnen komen. Het vervolgoverleg is inmiddels gepland en we houden jullie uiteraard op de hoogte.