SBO Nieuwsbrief – Januari 2018

SBO Nieuwsbrief januari

Rechtbank prikt: 27 maart 2018

Het lijkt stil rond het doorgezette bezwaar tegen de subsidiekorting door buurthuizen Vluchtheuvel, Hollander Hûske en Aldlân. Dat komt door het wachten op de rechtbank, die nu pas een datum voor de zitting bepaalde. De rechter heeft geen, zoals gevraagd, versnelde procedure willen doen. Hiermee blijft de mist nog even voortduren. De brief van de gemeente dat de korting alleen voor 2017 gold doet de lucht ook niet echt opklaren.

Wat is er dan met de uitgangspunten waar tot nu toe mee werd geschermd, over solvabiliteit en het hebben van eigen vermogen, gebeurd? Het kan toch niet zo zijn dat er maar naar willekeur wordt gekort? De  chaos die de afgelopen jaren tot de zware gang naar de rechter heeft geleid moet een einde nemen. Wij hopen op een verhelderende behandeling, die werkelijk “recht” doet.

Solidair

De jurist van de gemeente schrijft o.a. in het verweer dat het feit dat niet alle gekorte buurthuizen hun bezwaar hebben doorgezet naar de rechter, er op wijst dat er begrip is voor het lager verlenen van de subsidies. Dat is wel een héél vileine uitleg vinden wij. En duidelijk bedoeld om buurthuizen tegen elkaar uit te spelen. Wij weten echter dat de afgehaakte buurthuizen nog steeds achter hun bezwaar staan maar om redenen van geld, energie en tijd, het vervolgtraject niet opbrengen, volkomen begrijpelijk. Volgens mw. Diephuis is er overigens veel werk van gemaakt om bij bezwaarden te komen tot een goede omschrijving van hun “doelreservering” zodat hen alsnog de volledige subsidie kon worden toebedeeld. We worden hoorndol van deze voortdurend wisselende behandeling eerlijk gezegd.

Nieuwe raadsleden, wethouder

Na de verkiezingen zijn er veel nieuwe raadsleden gekomen,  Zij zullen ook met een nieuw collegeprogramma en begroting gaan werken. Wij proberen ook bij hen nogmaals het belang van een heldere en rechtvaardige structuur neer te leggen. Een zware druk legt het geconstateerde, structurele!, tekort van minstens 20 miljoen per jaar waar de gemeente ineens mee komt denken wij. Wie gaan dit ophoesten als alle feestjes voorbij zijn?

De wijken en dorpen worden van wethouder Friso Douwstra overgedragen aan dhr. Herwil van Gelder, dat wordt nog een nieuwe kennismakingsronde.

Wisseling taken binnen de gemeente

Ook op ambtelijke uitvoering een nieuw gezicht, onze contactpersoon binnen de gemeente, Martine Diephuis, draagt ons over aan Evelyn Polhuis, waarmee inmiddels is kennis gemaakt.

Wytgaerd

Op 19 september is er voorzittersoverleg geweest, ditmaal was Wijtgaard onze gastheer. Jammer genoeg liet zich hier ook zien dat het tegenvalt om alle buurt- en dorpshuizen bij elkaar te krijgen, een grote opgave in onze nu nog groter geworden gemeente, waarbij deze keer de buurt- ten opzichte van de dorpshuizen wat waren ondervertegenwoordigd. Vanuit SBO vinden wij het erg belangrijk dat er geen tweedeling ontstaat dus proberen wij bij deze gezamenlijke overleggen zeker aanwezig te zijn. Ook zoeken we daarbij het contact met de koepel van Dorpshuizen, Doarpswurk. Onze vrees dat de roep om maatwerk voor de dorpshuizen tot een lappendeken aan regelingen leidt doet ons, wanneer die visies worden geuit, daar duidelijk op reageren. Er is nu al willekeur, we verlangen juist een eenduidige subsidiestructuur.

Geen verschil in buurt- en dorpshuizen, qua subsidieberekening

Enthousiaste gastheer Geert Nutma was overigens tot onze geruststelling heel duidelijk in zijn omschrijving van het voorzittersoverleg: dit zijn geen besluitvormende vergaderingen, en mogen ook niet als zodanig door de gemeente worden uitgelegd. Wij vroegen hier naar omdat het wel zo in het verweerschrift (zie begin) door de gemeente is genoemd. Dat mw. Diephuis later weigerde om de toelichting van Nutma in de notulen van het voorzittersoverleg op te nemen vonden wij heel onprofessioneel.

Aldlân

Willekeur is er ook in de toekenning van beheerders, een in Leeuwarden historisch scheefgegroeide situatie zoals ook de wijkmanagers ons bevestigen. Waarom een relatief klein, rustig, wijkje als Valeriuskwartier wel recht heeft op een beheerder en het grote Aldlân met vergaande problematiek niet, is niet meer te verdedigen.

SBO kaart dit weer opnieuw aan nu het water de bestuurders in Aldlân tot de lippen staat. Waarbij opvalt dat de bestuurlijke vrijwilligers in de frontlinie werken terwijl het sociaal wijkteam als professionele organisatie zich afzijdig weet te houden. Ze zijn zelfs naar het relatief rustige Nijlân verhuisd.

Na inventarisatie van de problematiek, in goede gesprekken met wijkmanager Anja Reus, is nu besloten het pad naar de wethouder te zoeken, er is een dermate crisissituatie ontstaan dat er andere maatregelen genomen moeten worden. Inzet van een stevige beheerder is daarvan nummer een. Hierbij draait het natuurlijk om geld, en mogelijke herverdeling van de beschikbare potten. Vanuit SBO proberen wij zoveel mogelijk ondersteuning te verlenen in deze zorgwekkende situatie die een grote belasting is voor de bestuurders in Aldlân.

Westeinde

Opnieuw blijkt de constructie van een “multifunctioneel” centrum in de praktijk problemen op te leveren. Nu zorgcentrum Palet zich uit die constructie terugtrekt zit de wijkvereniging met een groot gebouw met gehalveerde uren voor een (nieuwe, Jappie is volledig naar Palet overgegaan) beheerder. Er is een goede buffer maar tot hoe lang.

Oldegalileeën

Een nieuw begin in het oude buurthuis, dat nu een religieus centrum van de Mahatma Gandhistichting is geworden. Naar verluidt mag de buurt voor 50% gebruik maken van het gebouw. We krijgen geen inzage in die afspraken. De provincie heeft  200.000 gedoneerd en de gemeente heeft het gebouw voor € 1 aan de Gandhistichting overgedaan. Dat zijn toch leuke steuntjes in de rug. Wij hopen dat over de buurtafspraken meer openheid komt dan wij tot nu toe hebben ervaren.

Een goed 2018

Later dan de bedoeling ontvangen jullie hierbij onze traditionele kalender, ons “kalenderteam” Doety en Grietje (heup gebroken) kwam in de lappenmand waardoor het even niet zo gesmeerd liep als anders! Mar better let as net: wij wensen ieder een heel goed jaar toe, met veel bestuurlijke energie!