SBO Nieuwsbrief – Juli 2018

Rechter

Uitspraak rechter negatief

We ontvingen het teleurstellende bericht dat de drie buurthuizen niet in het gelijk zijn gesteld door de rechter. Voor niets naar Groningen getrokken, dat overkomt Leeuwarden wel vaker… Hawar, wij vonden de behandeling in ieder geval een stuk beter dan indertijd in de hoorcommissie, ook de aanwezige jurist van de gemeente was zo vriendelijk ons een hand te geven. Zo kan het ook.

Maar onze argumenten blijven staan:

  • we vinden het onrechtvaardig dat een sinds jaar en dag in de subsidieaanvraag aangegeven financiële post ineens als een niet-gemelde reservering wordt beschouwd en daardoor aan het te korten vermogen wordt toegerekend,
  • ongeacht waar vermogen vandaan komt mag de gemeente de subsidie het jaar daarop korten. Dus als je met hard werken (oud papier, contributie etc.) extra buffer hebt, kun je die inleveren. Niet motiverend dat je beter alles kunt opmaken en dan hand ophouden.
  • de bezuiniging zou in goed overleg met de buurthuizen tot stand zijn gekomen. Pertinent onjuist. De rechtbank refereert aan een bijeenkomst waarvan niet eens notulen zijn gemaakt.

De rechtbank herhaalt zich in zeven bladzijden dus we laten het bij deze drie hoofdpunten.

Misschien is als winstpunt uit al deze stress te noemen dat er nu vanuit de gemeente wel werk van wordt gemaakt dat de buurthuizen –conform tot nu toe onbekende regels!- hun reserveringen volgens de juiste omschrijvingen veilig stellen. Wel bureaucratisch: alle buurthuizen moeten voor iedere reservering apart een brief naar B&W sturen, en die moet jullie daar weer een besluit over toesturen.

Verder hoorden wij van de gemeente (zie ook verder bij ‘overleg met de gemeente’) dat B&W op 3 of 10 juli de nieuwe beleidsregel voor 2019 vaststelt en daarin geen verlaging meer opneemt. De drie buurthuizen die nu voor een keuze tot een vervolg in hoger beroep staan, willen deze beleidsregel eerst op papier zien. Zij beraden zich daarop samen met hun jurist.

Westeinde bestuursvacuüm

Dinsdag 26 juni zijn we vanuit SBO aanwezig geweest bij de extra ledenvergadering. Deze was  uitgeroepen omdat, op de vorige ledenvergadering, de herverkiezing van het huidige bestuur in het nieuw gevormde wijkbelang negatieve geluiden achter uit de zaal opriep. Het bestuur vroeg daarom eerst om meer kandidaten omdat zij het op deze manier voor vier personen te zwaar vindt.

Een driemanschap uit de leden mocht tussentijds advies uitbrengen. Deze Commissie van Advies kwam tot de conclusie dat de huidige voorzitter zich terug zou moeten trekken. Nu is er een bestuursvacuüm ontstaan, want de huidige vier bestuursleden zeiden ter plekke af te treden –zoals ze in de vorige ledenvergadering aankondigden- nu er zich bovendien geen nieuwe kandidaten meldden. Wij vinden dit verschrikkelijk jammer. Vanuit SBO wijzen we er steeds op dat overbelasting van met name de bestuurlijke vrijwilligers het steeds moeilijker maakt voor deze vrijwilligers. De Commissie van Advies fungeert overigens nu als overgangsbestuur en er zijn gelukkig twee nieuwe vrijwilligers bereid gebleken hierbij te helpen. Voor een drukke vereniging met 900 leden geen overbodige luxe!

Bijkomende moeilijkheden

We willen er op wijzen dat de omstandigheden waarin het bestuur moet opereren momenteel complex zijn en dan moet er voor gewaakt worden dat daaruit voortvloeiende onsympathieke besluiten op personen worden afgewenteld.

Het is in de situatie van Westeinde juist van belang samen sterk te staan want n.o.m. zou zo snel mogelijk de ontvlechting met de MFC-constructie moeten plaatsvinden. De gemeente, bij monde van de aanwezige wijkmanager, gaf aan hierin geen partij te zijn. Dit doet geen recht aan de mede door de besluiten van de gemeente ontstane financiële molensteen. Indertijd wilde men liefst alle buurthuizen samenvoegen tot tien multifunctionele centra. De paar die ontstaan zijn bleken al snel niet goed te functioneren –het heeft de Vrijheidswijk de goed functionerende wijkvereniging Blokkendoos gekost- maar vooral heel veel geld te kosten. De afgeschreven buurthuizen blijken het met een luttele subsidie dus veel beter te doen. Stilletjes is vervolgens van het mfc-concept afgestapt. We hebben geen evaluatie ooit gekregen. Zo gaat het met alle experimenten en projecten die op de wijken worden losgelaten, ze worden met veel idealistische tamtam gebracht en vertrekken met stille trom, vaak een onderling verdeelde buurt achterlatend, zie Schepenbuurt en Wielenpôlle door Big Sociëty.

En omdat er niets zo erg is als ruzie hebben in je eigen wijk vinden we dat de gemeente zowel financieel als moreel verplicht is verantwoording te nemen. Uiteraard willen we altijd graag meedenken en reacties van onze leden op deze stellingname horen we ook graag.

Rekenkamer

Min of meer bij toeval, via een tip van een oud-bestuurslid (hulde), kwamen we er achter dat de gemeentelijke Rekenkamer het wijkwerk wil onderzoeken. Met wat moeite zijn de onderliggende stukken* gevonden, daarin worden nogal wat uitspraken gedaan die raken aan ons vrijwilligerswerk in de buurthuizen. Het onderzoek moet nog van start maar de Rekenkamer zegt al met veel partijen gesproken te hebben. Aan onze deur is nog niet geklopt terwijl we die graag voor hen willen opengooien! Als er buurthuizen zijn die al wel gesprekken gevoerd hebben dan horen we het graag, jullie weten ons te vinden.

Overleg met gemeente

Halfjaarlijks hebben wij een gesprek met onze contactambtenaar. Vorig jaar was dit mw. Polhuijs, dit is nu terug naar mw. Diephuis, i.v.m. verschuivingen in wijkmanagement volgens mededeling in het overleg van afgelopen vrijdag. In dit gesprek is gevraagd of wij in de Nieuwsbrieven niet meer uitspraken van hen met naamsvermelding willen doen maar daarbij voortaan het anonieme “de gemeente” willen gebruiken. Waarvan akte.

Nieuwe huurovereenkomst buurthuizen

Het concept konden we niet ontvangen mailde de gemeente, echter een lid stuurde het ons toe met een verzoek om reactie. Een ander lid bezoekt een informatiemiddag en koppelt naar ons terug. De overeenkomst ziet er overigens standaard uit, alleen het servicecontract lijkt nieuw. Zo zat onderhoud c.v. doorgaans binnen de onderhoudstaken van de gemeente. Wij hopen dus binnenkort hiervoor de richtprijzen te horen enzovoort en jullie daarover te informeren.

Rectificatie

Op eerdere Nieuwsbrief: Insulinde was niet gehalveerd met subsidie. Wel was het in 2017 gekort maar dit is gerepareerd aldus de gemeente.

* Onderzoeksopzet ‘Andere Overheid’