Nieuwsbrief – Mei 2017 – Vergunning buurtfeest kosteloos

Vergunning buurtfeest is kosteloos

De raad heeft in april de bedragen voor evenementen opnieuw vastgesteld in drie categorieën, variërend van weinig tot veel risico. Wanneer echter een buurt- of wijkvereniging een evenement organiseert wordt er geen leges en precario geheven leert onze navraag! Op onze site te vinden onder “evenementenvergunning”.

Bezwarencommissie verzet naar 26 juni, tribune?

De zeven buurthuizen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun korting van 25% worden later gehoord dan gepland. We hopen dat ondanks dat het nu tegen de zomervakantie aan zit, er toch nog mensen op de publieke tribune komen. Het is in het stadhuis, eind van de middag, begin avond. Zodra precieze tijd bekend is mailen we die door.

Memo aan de politieke partijen

Naast de juridische procedure, die de buurthuizen zelf met een jurist voeren, is afgesproken dat SBO de lijn naar de politiek toe doet. We hebben met de meeste politieke partijen gesprekken kunnen voeren. Men kon helaas, behalve de PvdA, niet op de geplande avond waarbij we Aldlân en Hollanderwijk als woordvoerders hadden, maar de andere gesprekken zijn ook zeer gewaardeerd. De FNP-fraksje verzocht ons daarbij een samenvatting van de gesprekken met alle partijen, dit hebben we in een memo gedaan. Op de afgelopen ledenvergadering is de memo besproken en akkoord bevonden. In de memo* geven we ook aan wat de partijen nu zouden kunnen doen:

ten eerste onze subsidieproblematiek agenderen vóór de behandeling van de begroting 2018. Dat het lijstje van onze subsidies in een miljoenenbegroting tot hamerslag verwordt leidt namelijk nu al jaren tot willekeur op wijkniveau. In de gesprekken bleken ook de raadsleden meer tijd voor onderbouwing en kennis nodig te achten,

ten tweede zouden de partijen aan B&W de opdracht kunnen geven de huidige kortingen op te schorten totdat, zie hiervoor, fatsoenlijk in de politiek hierover is gesproken.

Huur, koffie en thee gratis?

Op de zogenoemde Expertteamvergadering van 11 april stelde SBO de vraag naar het grijze gebied van verhuur. Ter verduidelijking: het gaat niet om de regels voor paracommercie, die zijn bekend, maar hoe om te gaan met de verschillende initiatieven in de wijk zoals Sociaal Wijkteam, Wijkagent, Kracht van het Oplossen, Pop-Up clubs, Sportcoach, Wijkpanel, Buurtservicepunt, etc., etc. Wij horen opnieuw geluiden dat men (de goede zeker niet te na gesproken) er vaak van uit gaat gratis in het wijkgebouw te kunnen zitten, zelfs gratis koffie en thee komt voor,  “omdat het voor de buurt is”, of men zegt geen geld te hebben, of “dan gaan we wel ergens anders heen”.

Wat is wijsheid, enerzijds wil je activiteiten in je gebouw de ruimte geven, anderzijds verzoekt ook de gemeente ons “commerciëler” te gaan werken. Hoe zet je dit dan in de boeken als je de gelegenheid geeft. Onze vrijwilligers doen de deur open, zetten de kachel en het koffiezetapparaat aan, kortom faciliteren deze initiatieven. Moet de goodwill van de buurthuizen betaald worden of niet?

Misschien kan ieder zijn ervaring/mening hierover delen.

“Wijkbelang” Westeinde een feit!

Wat wij in onze visie (10-punten visie*) sinds jaar en dag bepleiten is voor het eerst in Westeinde een feit geworden. Wij feliciteren de nieuwe wijkvereniging en hopen dat, ondanks de obstakels die op een nieuwe weg natuurlijk altijd opdoemen, dit een succesvolle route is die stabiliteit en zekerheid voor de toekomst garandeert.

Niet spreken over geld?

Merkwaardig was dat we bij het Expertteam in de Koperen Tuin van de leidende ambtenaren niet over geld moesten praten. Onze inbreng was dat veel daarmee samenhangt en we juist daar over moeten praten om tot een rechtvaardig systeem te komen. Helaas, op de terechte vraag van Valeriuskwartier hierover -waarvoor, met nog een paar wijken, de bak met geld vanuit de oude ISV-pot in 2018 eindigt- werd alleen gezegd dat dit aan een nieuw college is. Dat wordt dan na de verkiezingen in november snel beslissen; daar zal dan nu toch al wel een toekomstverkenning voor liggen? Raadslid Klaas Zwart informeerde ons in die zin enigszins cryptisch met de mededeling dat de reserveringen voor de wijkpanels na de huidige collegeperiode terugvallen naar de gemeente. Wij pleiten voor meer duidelijkheid over de gelden voor de wijken en ook de huidige zes beheerders. Wat het laatste betreft tasten we in het duister over de uitgangspunten waarop je een beheerder krijgt. Waarom heeft bijvoorbeeld Aldlân als grote wijk daar geen recht op?

Onze blijvende vraag naar meer sturing in deze al vijf jaar durende structuurdiscussie bleef opnieuw naar onze mening steken in het moeras van het wijkmanagement. In hun concept-rapportage voor de raad, die we in het expertteam ook mochten bespreken, concluderen ze weer dat iedereen het zelf mag uitvinden, zij zijn er alleen voor het “prikkelen” en daarmee handelen de wijkmanagers naar eigen zeggen “in de geest” van de motie uit 2015 (waarvan we zo blij waren dat er eindelijk richtinggevende standpunten in stonden….).

Verzekeringskosten buurthuizen te hoog?

Buurthuis Oranjewijk vroeg ons naar gezamenlijke verzekering, hiervoor is info opgevraagd. De reikwijdte van de door de gemeente afgesloten vrijwilligersverzekering blijkt erg groot, waardoor wij vermoeden dat veel buurthuizen nog te veel betalen voor hun bestaande verzekeringen. De korte, leesbare verzekering (van Centraal Beheer/Achmea: even Apeldoorn bellen!) hebben we op de site* gezet.

Anneke Hijman van Wellzo is contactpersoon voor de schademeldingen. Wij vragen nog na wat de buurthuizen aanvullend op deze goede verzekering, waar weinig gebruik van wordt gemaakt begrepen we van gemeentelijke zijde, minimaal hoeven af te sluiten.

Jubileum afgeslankt in najaar

Door het afwijzen van onze aanvraag bij het Mienskipsfonds kunnen we het jubileum niet doen zoals gepland. Besloten is om dan in het najaar onze ledenvergadering te laten samenvallen met een hartelijke en voedzame ontvangst in een feesttent bij onze vergaderlocatie, het Hollander Huuske.

Oud papier nogmaals in raad

Omrin stelt de raad voor per 1 januari 2018 “efficiëntere” routes te rijden, die o.a. inhouden dat er overdag ingezameld moet worden. Voor het eventueel wegvallen van inkomsten voor de wijken wordt dan gedacht aan alternatieve activiteiten zoals afval prikken en apparatuur inzamelen. Met meerdere organisaties heeft SBO ingesproken bij de raadsbehandeling voor behoud huidige werkwijze. Wethouder Diks trok de tekst van de voorliggende brief terug en kondigde een extra raadsbehandeling aan, datum nog onbekend. Wethouder Douwstra, CDA, verklaarde zich sterk te maken voor behoud.