Nieuwsbrief – Mei 2019

SBO Nieuwsbrief Mei - Vergunning buurtfeest

MFC Camminghaburen en MFC Westeinde door Palet verlaten?

Vrijdagmiddag 24 mei was SBO door ons aangesloten lid, St. Wijk Camminghaburen (vh wijkvereniging) bij monde van voorzitter Jan Wolf uitgenodigd op een bijeenkomst waar de beheerstichting van hun wijkcentrum  wilde praten met de vrijwilligers over de toekomst.

Voor de duidelijkheid: het wijkcentrum wordt beheerd door een stichting waarin voor de helft Palet en voor de andere helft de wijkstichting zit. Jan Wolf had vanwege gezondheidsproblemen Anton Doele gemandateerd. Anton (voor ons) was ook oprichter van het eerste uur dus goed ingevoerd.

Zo zat Doele voor de beheerstichting achter de tafel met mw. Gielema.

Palet is inmiddels ondergebracht bij moederorganisatie Kwadrant dus zij sprak namens Kwadrant. De ongeveer 25 aanwezigen kregen uitgelegd dat Kwadrant vorig jaar dik 40.000,– had bijgelegd en dat nu tot juli nog extra zou bijleggen maar dat het beheer voor hun op deze manier te onrendabel was. Of er extra vrijwilligers ingezet zouden kunnen worden of meer renderende activiteiten.

Hebben vrijwilligers ideeën om het wijkcentrum rendabeler te maken?

Van deze oproep tot ideeën kwam niet veel terecht omdat er voor de aanwezigen te veel onduidelijkheid bleek. De middag ging heen met vragen over onderliggende afspraken, men durfde bijvoorbeeld geen reserveringen aan te nemen of activiteiten in te plannen na de zomer. Gielema bezwoer dat alles  gewoon doorging. Waarom de door hen betaalde beheerder de activiteiten niet in de agenda wilde zetten was voor haar onbegrijpelijk en daar zou over gepraat worden.

Schatplichtig

Vanuit SBO wezen we er op dat de gemeente de multifunctionelecentrum-constructie indertijd als model wilde invoeren dus wel schatplichtig is aan het meevoeren van de wijkstichting in deze constructie. Die nu blijkbaar te duur is, zelfs ondanks de overdracht van de barinkomsten aan Palet.

Ook leek ons het oproepen tot ideeën wanneer er zulke grote financiële belangen spelen -een paar extra bingo-acties zullen niet 40.000 opbrengen- een slag in de ruimte.

Na de voor de aanwezigen teleurstellende informatie vanuit Kwadrant, waarbij Gielema de emoties probeerde te kanaliseren door te benadrukken dat men er samen in zat, is de vergadering in verwarring afgesloten. Ieder zou naar de achterban terugkoppelen (maar wat dan?).

De volgende ochtend in de Leeuwarder Courant

Wie schetst de verbazing toen de volgende ochtend de LC meldde dat Kwadrant het beheer van vier mfc-accomodaties wilde afstoten? Een hectisch weekend volgde. Anton Doele schreef de raad verbijsterd te zijn. Waarvoor hadden we eigenlijk vrijdagmiddag bij elkaar gezeten.

Besloten is om nu eerst deskundig advies in te winnen, alleen afgaan op de informatie vanuit Kwadrant is niet voldoende. Ook is contact gelegd met Eeltsje Hiem, dat in een vergelijkbare situatie zit.

Maar eerst even wat anders: Margreet Pater een lintje!

Wat moeten we daar nog aan toevoegen, behalve welverdiend en reuze gefeliciteerd, vrijwilliger sinds jaar en dag in Insulinde!

Ook gefeliciteerd Cambuursterhoek

Voor de met vereende krachten gepleegde grootscheepse verbouw nam SBO zoals gebruikelijk een plant voor de tuin mee. In het mooie zonnetje waren springkussen en muziek uitnodigend aanwezig. Het zag er fantastisch uit, niet alleen de verbouw maar ook de omgeving (kom eens naar de geweldige beweegtuin, volwassenen!), de heerlijke hapjes en de tattoos van attente secretaris Thomas. Wat een werk hebben jullie verricht.

Voorzitter Stoelwinder kon er niet bij zijn, hij is herstellend begrijpen we, vanaf deze plaats van harte beterschap en ook de complimenten!

Van zorg naar welzijn in een buurtkamer

Door SBO zijn de afgelopen weken verschillende bijeenkomsten bezocht om kijk te krijgen op het voorstel* waar de gemeenteraad voor de zomervakantie over moet besluiten. Op onze ledenvergadering hadden we de trekker van V.O.L, Hans den Hertog van Humanitas, uitgenodigd. Den Hertog vertelde dat zijn organisatie, waarin ook Aanzet en SupportFrl zitten, al een jaar bezig is om de vrijwilligers in Leeuwarden te bundelen. Daarbij zien zij een samenvallend punt waarin deze vrijwilligers kunnen samenkomen,  buurt- en dorpskamers.

Vanuit het V.O.L. ligt een voorstel naar de raad om deze buurt- en dorpskamers in te stellen waar ook zorggerelateerde dagbesteding een plek kan vinden. De kamers moeten het hele jaar door goed opengesteld zijn zodat bewoners die daar behoefte aan hebben continu terecht kunnen.

Hoeft niet buurthuis te zijn, kan ook in goedlopende markthal

Vanuit de zaal werd opgemerkt dat we dit, toen de sociale wijkteams werden opgericht, ook hebben aangeboden maar dat er toen geen animo voor was. Wij staan er positief tegenover.

Den Hertog legde uit dat dit niet om een plek voor de huidige 12 sociale wijkteams onder Amaryllis gaat, maar de lat ligt hoger, er moeten zoveel mogelijk buurtkamers komen. En dat hoeft niet perse een buurthuis te zijn maar kan ook kerk, school, café etc. zijn.

SBO kreeg van de ledenvergadering mandaat om in een klankbordgroep van V.O.L. mee te draaien, echter terugkoppeling bij discussiepunten. Uiteraard.

Wie doet de deur open?

In een gesprek van SBO later met Amaryllis bleek dat onze zorgen over bemanning van dergelijke buurtkamers gedeeld werd. Ook zij zien dat continue openstelling (betaalde) beheerders vereist.

In dezelfde week heeft SBO de openbare Adviesraad Sociaal Domein bezocht, waar V.O.L het voorstel bij monde van Den Hertog en Erik Blank inbracht. Daarbij konden ze vertellen zojuist van de gemeente opdracht en geld te hebben gekregen om een onderzoek en een pilot uit te voeren. Overigens heeft V.O.L ook de Sesamacademie aangetrokken voor onderzoek.

Het onderzoek behelst o.a. vier bijeenkomsten, SBO is bij de inloop in Nijlân geweest. In een goed gesprek met projectleidster Gerda Groen van Humanitas hebben we veel uitleg over onze huidige structuur en knelpunten in Leeuwarden kunnen geven.

Ook neergelegd dat ons nog onduidelijk is hoe de bezuinigingsoperatie in de zorg moet plaatsvinden voor wat dagbesteding betreft.

Beroepsmensen leiden vrijwilligers op

Officiële lezing: het moet gevonden worden in de verschuiving van de specialistische zorg naar de basiszorg, en die laatste naar de sociale basis, waaronder ook de buurthuizen vallen, en daarin zou dus met meer vrijwilligers kunnen worden gewerkt. Die dan weer door beroepsmensen geschoold zullen worden. Opmerkelijk: Yntze Haitsma van de gemeente noemde het in de Adviesraad opmerkelijk dat de tarieven van de specialisten goedkoper waren dan de eerstelijnszorg.

Inmiddels worden de dagactiviteiten dus al afgestoten, zie Kwadrantperikelen hierboven, en schijnt er € 650.000 jaarlijks te kunnen worden bezuinigd.

Wat weegt de raad?

SBO volgt ook de raadsvergaderingen. Qua tijdpad zal half juni het uitvoeringsplan van de werkgroep belanghebbenden, dat zijn de zorgaanbieders, waaronder Kwadrant, op de agenda staan.

Dan is het onderzoek van V.O.L. nog niet klaar trouwens, de inloopbijeenkomsten (zie ook onze site) lopen nog geheel juni. Doe daar vooral uw zegje. Maar de raad kan dit dus niet meenemen in haar besluit voor de zomer.

Laat ons wat weten

Onze ledenvergadering was weer goedbezocht, maar graag horen we ook tussendoor wanneer jullie denken SBO doe er wat mee. Zeker nu het veld zo verschuift. Op 11 juni is er voorzittersoverleg in Alde Leije, ook daarvoor is feedback voor ons van groot belang. En oan ’t sjen natuurlijk.

* tot uitwerking van het Koersdocument Sociaal Domein