Nieuwsbrief oktober 2019 – ‘IT IS OAN JO’-potje

Vaak wordt ons allemaal aangeraden eens over de schutting te kijken. Derhalve met interesse een raadsavond in Dantumadiel bekeken, daar was de bodem van de gemeentekas ook in zicht.  Diverse verenigingen konden geen subsidie meer krijgen en spraken daarom teleurgesteld in. Een inspreker was zo boos over eerder gewekte verwachtingen -waarop zijn vereniging meende te kunnen bouwen- dat hij uit alle rapporten van de gemeente de woorden over het hoog in het vaandel staan van “betrekken van de burger” had gekopieerd en deze briefjes na zijn betoog ter plekke verscheurde. Maar zelfs in het experimentenpotje ‘it is oan jo’ kon de raad geen geld meer storten. “D’r is even gjin jild’, verzuchtte een wethouder.

Terug in eigen tuin kwam dit beeld weer boven bij het lezen van het net uitgekomen rapport van de Leeuwarder Rekenkamer over ‘De andere Overheid’.

De rekenkamer

Een interessant rapport over de vraag hoe de gemeente, we vatten de onderzoeksvraag een beetje samen: “in haar relatie met haar dorpen, wijken en bewoners, eventueel haar ‘leidend’ werken, in een trekkende rol, naar ‘volgend’ met burgers als eerste aan zet, kan omzetten”.

Daarvoor is gekeken naar wat er geleerd kon worden van 6 experimenten in de gemeente, zoals:

  • Lab Noord
  • De overdracht van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden in het groen
  • Big Sociëty
  • De molen van Reduzum.

Het rapport wordt 30 oktober in de raad behandeld, het is te vinden op onze site.

Wat opvalt is dat de Rekenkamer herhaaldelijk schrijft dat evaluaties schaars of er helemaal niet zijn. Het is dan ook met voorzichtigheid dat ze conclusies neerzet. Zo worden de groen-onderhoudsprojecten welwillend voor wat betrokkenheid betreft besproken, echter met de toevoeging dat de projecten wat minder realistisch zijn wat betreft de financiële zekerheid “aangezien de gemeente geen zekerheid biedt op continuering”. En toen moesten we dus denken aan het potje ‘it is oan jo’.

Projectencarroussel

SBO heeft al vaker gewezen op de instabiliserende werking van voortdurend wisselende experimenten en projecten, zonder een heldere basisstructuur. Vanuit de buurthuizen, nog altijd de bekendste gebouwen in de wijken, kan groen- onderhoud prima georganiseerd worden, maar dan wel met vaste organisatie van de gemeente. Zo ook lichte zorg vanuit de buurthuizen, al dan niet buurtkamer geheten. Echter nogmaals wel met vaste, structurele, ondersteuning vanuit de gemeente. De toedeling van zes buurthuizen met een beheerder op de, zeg, veertig buurt/dorpshuizen in de gemeente Leeuwarden blijft nu willekeur.

V-O-L

Vanuit SBO is in juli ingesproken in de raad over de voornemens tot buurtkamers, daarbij hebben we bovenstaand punt benoemd. Tevens hebben we onze zorgen uitgesproken over het verschuiven van betaald werk naar vrijwilligerswerk.

De nieuw op te richten federatieve vereniging VOL  (Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden ) is hier echter optimistisch over.  Zij meent met goede matching en opleiding een goed aanbod van vrijwilligers te kunnen bieden.

Toen wij, weer eens van de lijst gevallen, uiteindelijk hun laatste onderzoek van augustus kregen, zijn we niet gerust gesteld geraakt. Het wiel lijkt opnieuw uitgevonden, opnieuw projecten, er wordt zelfs een dure methode ‘Deep Democracy’ aanbevolen, en het zichzelf positioneren als een “inmiddels onmisbaar instrument” vinden we op dit moment wel erg ver gaan. Veel wollige woorden als samen en verbinden, en geen uitspraken over hoe we dan, onze vraag, omgaan met de verplichte vrijwilliger die nu heel nadrukkelijk in beeld komt en bij veel van de experimenten al moet meedraaien. De Rekenkamer refereert daar voorzichtig aan als ‘minder makkelijke kanten’.

Wie wordt er lid van de toekomstige V-O-L?

Humanitas, Aanzet en Support Frl. houden op dit moment weer bijeenkomsten om te komen tot bovengenoemde federatieve vereniging, waaraan uiteraard contributie te pas komt. Storend was dat, toen we vroegen hoe nu gemeente en raad hier tegenover stonden, de voorzittende Sesamacademie-mannen bepaalden dat dit geen onderwerp was.  Tegelijk claimt men dat de raad hun adviezen heeft overgenomen en Amaryllis deze dient uit te voeren. Navraag bij onze contactambtenaar levert een ander beeld op.

We zijn voorzichtig en zullen inderdaad, zoals het verzoek van de heren, aan onze achterban voorleggen of we hierbij moeten aansluiten. Daarvoor is voor ieder ter lezing het onderzoek van V-O-L eveneens te vinden op de SBO-site.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is nadrukkelijk een punt van VOL. Niet verkeerd, wij zouden ook wel als een keurmerk-organisatie willen dienen. Maar dan moet de gemeente wel handvatten geven. De praktische en kleine stappen zoals we ze eerder in de inspraak hebben aanbevolen.

Zonder status  als koepel die in staat wordt gesteld de jaarverslagen van haar leden door te nemen, of kascommissies te begeleiden, blijven ook wij een organisatie die slechts kan reageren op hulpvragen van leden indien ze die stellen. Een buurthuis waarvan de bestuurders bewust van de radar willen verdwijnen, zie drama Molenpad, blijft buiten ons bereik.

Op ALV vraag over aansluiting bij V-O-L

Op de Algemene Ledenvergadering van 5 november zal, mits het beslisdocument van V-O-L er is, de vraag over aansluiting aan onze achterban al aan de aanwezigen worden gesteld.

Daarnaast is er een drankje en hapje, het bekende buffet, waarmee ook de afsluiting wordt omlijst van het voorzitterschap van Sietske Inberg.

Collectief inkopen van diensten                                                                         Op de meest recente SBO ledenvergadering hebben alle aanwezige vertegenwoordigers bij het ‘rondje buurthuizen’ aangegeven wellicht geïnteresseerd te zijn in het collectief inkopen van bepaalde diensten. De heer Mink van wijkcentrum Nijlân gaf aan dat er verschillende diensten zijn waar buurthuizen jaarlijks kosten aan kwijt zijn. Te denken valt aan gas en elektra, maar ook zaken als telefonie, internet, webhosting, (digitale) tv en verzekeringen zouden misschien collectief kunnen worden ingekocht.

Langs deze weg zouden wij graag een inventarisatie willen maken bij welke partijen bovenstaande diensten op dit moment wordt ingekocht en wat de uitgaven daar voor zijn. Om de gegevens op een centrale plaats te kunnen verzamelen willen we u vragen om het formulier in te vullen dat jullie kunnen  vinden op: //tinyurl.com/buurthuizencollectief

Uiteraard gaat SBO zorgvuldig om met jullie gegevens, we zullen deze niet aan derden verstrekken zonder jullie toestemming. Alvast bedankt voor jullie medewerking.