Reactie SBO op verhalende rapportage leeuwarden en de wijken en dorpen 2019

Gisteren (8-1-2020) heeft SBO Leeuwarden de reactie op de verhalende rapportage Leeuwarden en de wijken en dorpen 2019 toegelicht tijdens het open podium van de gemeenteraad. Er zijn vier adviezen gegeven aan de gemeente.

Als SBO komen wij op voor de belangen van onze leden; op dit moment 22 buurt- en dorpshuizen.

Ons doel is om de positie van deze organisaties binnen de gemeente te versterken. 

We willen voorkomen dat er buurt- en dorpshuizen gedwongen moeten sluiten zoals dat bij buurthuis Molenpad is gebeurd. Wij denken dat dit voorkomen had kunnen worden als er tijdig door de juiste personen aan de juiste bel was getrokken. We willen nu graag vooruitkijken om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Daarom reageren wij graag op de verhalende rapportage Leeuwarden en de wijken en dorpen 2019 en komen daarbij tot 4 adviezen:

  • In de rapportage zijn verhalen te lezen van verschillende activiteiten uitgevoerd door verschillende initiatiefnemers en organisaties. Deze verhalen laten echter niet de effecten van deze initiatieven zien. Gebrek aan duidelijke richtlijnen vanuit de gemeente zorgen er voor dat projecten soms kunnen mislukken of niet goed van de grond komen. Wij vinden dat alle initiatieven prima naast elkaar kunnen bestaan, maar deze mogen niet langs elkaar heen werken. Zorg vooraf voor duidelijke richtlijnen, laat het buurt of dorpshuis de plek zijn waar deze initiatieven samen komen en zorg voor coördinatie vanuit de gemeente.
  • Meer wisselwerking tussen wijk, dorp en gemeente. Regelmaat in het ophalen van ervaringen en ideeën van bewoners uit de leefwereld in uitwisselingsbijeen-komsten. Te organiseren in de buurt- en dorpshuizen. Niet bewoners vragen om te reageren op inleidingen maar op een levendige manier de bewoners het woord geven over hun eigen ervaringen en ideeën. Naast de leefomgeving kunnen ook zaken als uitkeringssituatie, WMO-voorzieningen of informatie-verstrekking aan bod komen. Met een gemeente als luisteraar en toelichter. Andersom een gemeente die de dorpen en wijken actief informeert over zaken die hen aangaan. Informatie die vroegtijdig versterkt wordt: in de voorbereidingsfase van de beleidsontwikkeling.
  • Verbetering van de communicatie en informatie kan door de bovengenoemde activiteiten. Maar er zijn meer mogelijkheden. SBO stelt daarom voor dat er vanuit de gemeente een tijdelijke werkgroep in wordt gesteld die aan de slag gaat met dit thema. Samenstelling: vertegenwoordigers van gemeente, raadsleden, informatiedeskundigen, SBO. De werkgroep kan betrokken worden in de pilots met een actieve rol voor de 3 opbouwwerkers.
  • Buurt-dorpskamers: geef deze vooral plek in de buurt- en dorpshuizen en organiseer een makkelijke inloop. Niet probleemgericht maar ontmoetingsgericht, met bewoners aan de stamtafel en koffie/thee in handbereik. Het kan leiden tot onderlinge steun en advies waar geen hulpverlener aan te pas hoeft te komen. Om langere openingstijden mogelijk te maken zal er meer gefaciliteerd moeten worden, zoals financiering van meer uren van de beheerder. SBO vindt dat het runnen van de kamers niet alleen neer moet komen op vrijwilligers. De wijkteams en opbouwwerkers zullen met advies en steun een belangrijke achterwacht moeten vormen.

Wij hopen dat de gemeente deze adviezen ter harte wil nemen, opdat de communicatie tussen de verschillende bewonersinitiatieven in de wijk en de gemeente verbeterd wordt. Het buurt- of dorpshuis is een centrale plek voor de bewoners, dus laat deze een centrale rol spelen bij toekomstige initiatieven.

Onze reactie en de vragen/discussie die hierop ontstond is hier terug te vinden: