Tekst SBO inspraak 1 juli 2019

SBO Inspraak

Cor Peereboom en Sietske Inberg begroeten de raadsleden voor aanvang van de vergadering. – Foto: Keimp Pijpstra

NIEUWSBRIEF – JULI 2019

Op maandag 1 juli heeft SBO met onderstaande tekst ingesproken op het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO, omdat hier mogelijk buurt- en dorpshuizen bij betrokken worden. Dit i.v.m. het inrichten van een zogenoemde buurt- of dorpskamer.

Op woensdag 3 juli discussiëren de raadsleden hier opnieuw over, op 10 juli nemen ze het definitieve besluit.

—————————————————————————————–

Geachte raadsleden,

Op onze recente ledenvergadering is positief gesproken over het begrip buurt- en dorpskamers (b&d-kamers), het begrip sociale ondersteuning is immers een eigenschap die bij ons hoort. Indertijd is hier ook al met de toenmalige directeur van Amaryllis, De Boer, over gesproken.  Als SBO-bestuur kunnen we dus met mandaat van onze leden inbreng leveren echter onder voorwaarde van goed terugkoppelen want er is nog veel onduidelijk.

We kijken dus met positieve interesse naar de nieuwe structuur van b&d-kamers en hoe we daar in passen.

Als we kijken naar wat er nodig is voor het goed bezoeken van een laagdrempelige voorziening in de wijken/dorpen dan zijn er een paar voorwaarden:

  • een transparante verantwoordingsstructuur,
  • continuïteit.

Over die structuur heeft SBO al veel aangegeven, het zijn de kleine en praktische stappen die o.a. het zelfreinigend vermogen van de buurt- en dorpshuizen bewaken en ze toegankelijk houden voor alle lagen van de bevolking (u kunt dit ook toegelicht vinden in onze recente brief aan u over het drama Molenpad).

Die visie, bestuurlijk en organisatorisch, van de kleine praktische stappen, bevelen we wederom van harte aan, maar, gezien de 3 minuten ook, willen we hier ingaan op het aspect continuïteit.

Borging betekent continuïteit

Wat borgt een buurt- en dorpshuis? Dat activiteiten, functies en inkomsten een doorgaand karakter hebben. Ook wanneer er een tijdelijk zwak bestuur of beheerder is zal toch altijd de deur open moeten staan. Hiervoor is het nodig dat het systeem een ‘back-up’ heeft, in de vorm van de gemeente. Vanuit SBO willen we dat benadrukken, we moeten niet zonder elkaar. In de loop der jaren is met name de raad toch het laatste toevluchtsoord geweest om de b&d-huizen bij zwaar weer te beschermen. Zonder de raad waren de buurthuizen in Leeuwarden indertijd ingewisseld voor tien –peperdure- multifunctionele centra.

Het is dus van het grootste belang dat er met een nieuwe werkwijze vanuit de WMO een geborgde structuur ontstaat want de b&d-huizen zijn nog altijd de meest herkenbare organisaties in de buurt, dat moeten we met elkaar gebruiken.

Wat dat betreft zijn er bij ons nog een aantal vragen mochten onze leden in aanmerking komen voor buurt- of dorpskamer.

De speelbal van de dagbesteding

De functie van dagbesteding is op dit moment speelbal tussen zorgaanbieders in een spel dat wij niet overzien, maar wel de gevolgen van ondervinden. Omdat Amaryllis minder beschikkingen afgeeft willen de zorgaanbieders in bijvoorbeeld wijkcentra Camminghaburen en Westeinde zich terug trekken van meebetalen aan beheerder en gebruik ruimte.

Hoe loopt dit onderhandelingsspel af? Het college stelt voor dat zij de zorgaanbieders “faciliteert” in bestaand vastgoed. Betaalt zij dan de riante huurbedragen voor de Kwadrantgroep?

Of blijft ze afzien van dagbesteding door de zorgaanbieders en moet de ondersteuning helemaal bij de sociale basis, de vrijwilligers, liggen.

Benodigde zekerheden voor invulling

In principe staan onze leden hier dus voor open, maar, gezien de genoemde continuïteit, zijn er wel wat zekerheden voor nodig:

Allereerst een (deeltijd-)beheerder en ten tweede een deskundige voor wat betreft het aantal uren dagbesteding. De bestuurder van wijkcentrum Aldlân heeft toegelicht/zal toelichten hoe dit valt te plaatsen binnen de autonomie van het wijkcentrum.

Is het vrijwilligersbeeld te rooskleurig?

We komen hiermee op het vlak van het te rooskleurige beeld van de inzet van vrijwilligers die uit het voorliggende uitvoeringsplan spreekt. Onze achterban, die geheel uit –onbetaalde- vrijwilligers bestaat, spreekt wat dat betreft, op grond van hun schat aan ervaring, hun zorgen uit. Met name bestuurlijke deskundigen worden veel belast.

Ingehuurde vrijwilligers?

Mw. Jacobi vroeg vorige week in de raad ook naar het realistisch gehalte van de aantallen inzetbare vrijwilligers en had het over 30.000 in het kader van Culturele Hoofdstad. Dit blijkt inderdaad in een brochure te staan, maar in de praktijk zijn voor het programma Frijstiper indertijd bij gebrek aan vrijwilligers nog jongelui via uitzendbureaus ingehuurd. Frijstiper had daarnaast nog een programma waarin 1000 kwetsbare personen ingezet zouden worden als vrijwilliger. Halverwege het jaar waren er nog maar 280 gevonden. Overigens was dit een heel mooi project, maar dit zijn wel vrijwilligers die zelf veel begeleiding nodig hebben, het programma kostte dan ook een miljoen.

Indruk V.O.L.

Dat is een punt, er moeten dus in deze opzet van b&d-kamers veel vrijwilligers aan begeleiding van andere vrijwilligers doen. Ons bezoek aan de helft van de vier bijeenkomsten die door V.O.L. georganiseerd zijn geven ons niet de indruk dat hier een stabiel beeld van aanvoer van vrijwilligers uit kan oprijzen. Toch wordt er in het voorliggende Uitvoeringsplan zwaar geleund op V.O.L. dat steeds mee heeft mogen praten in de groep van zorgaanbieders, c.q. de belanghebbenden.

Minder beschikkingen, door beter besteed geld?

Kijken we naar de cijfers, want tenslotte gaat het om het invullen van een bezuiniging van 3,6 miljoen. Die lijkt dus voornamelijk door het afgeven van minder beschikkingen door Amaryllis voor dagbesteding gehaald te worden.

In het Uitvoeringsplan wordt die dagbesteding opgevangen door de sociale basis, de vrijwilligers. Zij indiceren zelfs samen met de beroepskracht in de b&d-kamer hoe er voor ondersteuning vanuit diezelfde sociale basis gekozen kan worden.

Dit baart ons veel zorgen. Worden hier geen verantwoordelijkheden op schouders van vrijwilligers gelegd die daar niet thuishoren? En mogelijk zelfs tot ongelukken kunnen leiden?

Lifemaster heeft over indiceren ons inziens overigens een correcte analyse voor deze raadsvergadering geleverd. Indiceren en uitvoeren horen niet in dezelfde hand.

Inclusieve stad, aan wie wordt nu geld uitgegeven?

Over de cijfers is ons nog meer niet duidelijk.

Bij een nieuwe werkwijze zou minder willekeur wenselijk zijn. De verschillende geldstromen geven een vertekend beeld van wat er nu naar de sociale basis gaat.

In uw raad wordt veel gesproken over het uitrollen van het begrip Inclusieve Stad waarmee veel besparing moet worden gehaald.

Het is de vraag of dat zo is. In een voorgesteld besluit dat u nog niet heeft behandeld is bijvoorbeeld € 120.000,– per jaar extra hiervoor beschikbaar gesteld  via Netwerkcentrum Oud Oost. In het Netwerkcentrum zijn beroepskrachten beschikbaar gesteld plus de accommodatie.

Voor het gehele plaatje ten opzichte van onze buurt- en dorpshuizen van belang om inzicht in te verwerven.

Graag denken wij in het geheel mee.

—————————————————————————————–

Aan SBO werden enkele vragen gesteld door de FNP,  even kort:

– hebben jullie het idee dat jullie wens naar beheerders goed komt? Wij hopen het wel maar wij hebben al heel vaak gewezen op de willekeur in de enkele toekenning van beheerders, gebaseerd op verschillende geldstromen, structuur goed tegen het licht houden.

  • zijn jullie van onderop betrokken bij dit idee tot b&d-kamer? Nee, we kregen weinig informatie en hebben weinig informatie kunnen geven.

Voor weergave die inbreng zie link vanaf 1.22 uur:

//ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Leeuwarden/9b94a94b-3f0b-4a53-a470-f9d73f304f44