Visie

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de in de gemeente Leeuwarden gevestigde bewoners-, buurt-, dorps-, speeltuin- en wijkorganisaties en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

10 punten plan – De SBO visie op wijken- en dorpenbeleid

Om de gemeenteraad te helpen een goed besluit te nemen over het toekomstige wijken- en dorpenbeleid, heeft de SBO 10 punten opgesteld die volgens ons recht doen aan de wensen van onze leden. Onder elk punt staat een korte toelichting.

  1. Laat de wijkpanelstructuur vervallen.

De dubbele vergaderlaag die met de invoering van de wijkpanels is ontstaan leidt tot veel onderling ongenoegen (tot aan de rechtbank toe) en doet een te zwaar beroep op de schaarse bestuurlijke vrijwilligers.

  1. Maak het buurthuis tot uitgangspunt in een wijk.

Nog altijd zijn de buurthuizen het best bekend bij bewoners. Wijkpanel, sociaal wijkteam, wijkbedrijf (en de vele huidige opdoemende varianten met het woord “wijk” er in), zijn in de beleving veel abstracter en moeilijk vindbaar. Maak gebruik van dit fijnmazig (vrijwilligers)netwerk en versterk die positie.

  1. Verplicht het bestuur van het buurthuis tot de rechtsvorm van een vereniging.

De als paddestoelen opschietende stichtingen kennen vanuit hun aard een besloten vorm. Dit zou voor een buurtorganisatie, waar gemeenschapsgeld heen gaat, niet moeten mogen. Openheid over geld en bestuurders kan via de transparante verenigingsvorm worden afgedwongen in geval van nood, en sowieso is het jaarlijks afleggen van verantwoording aan je leden met de verenigingsvorm gewaarborgd. Ook doet deze recht aan het democratisch beginsel van benoemen bestuursleden via kandidaatstelling aan de leden.

  1. Noem deze vereniging: “buurtbelang”, zodat uniformiteit met de dorpen ontstaat waar de naam “dorpsbelang” wordt gebruikt.

Met de herindeling, waardoor er veel dorpshuizen binnen de gemeente Leeuwarden zijn komen te vallen, is er nog meer behoefte aan gelijkschakeling van criteria voor toekenning subsidie gekomen. De huidige situatie leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid. Ieder buurt- en dorpshuis kent zijn eigen identiteit en dynamiek maar dat wil niet zeggen dat er met verschillende maten gemeten moet worden.

  1. Maak buurtbelang tot eerste gesprekspartner van de gemeente.

In het nu voorliggende beleidsstuk is het wijkpanel wederom tot officiële eerste gesprekspartner van de gemeente benoemd. Gezien onze stellingname onder 1 dient dit te verschuiven naar buurtbelang c.q. dorpsbelang (bij de laatste organisatie is dit overigens al zo).

  1. Laat buurtbelang een werkgroep leefomgeving binnen zijn bestuur vormen.

De functie die verschoven was naar de wijkpanels, het behartigen van de leefomgeving, dient binnen buurtbelang weer te worden opgepakt. Het regelmatig schouwen van de wijk met een ambtenaar is daar bijvoorbeeld onderdeel van, hiervoor kan buurtbelang een werkgroep met bewoners instellen. Echter in deze groep hoort een vertegenwoordiging van het bestuur te zitten en ook de rapportage en verdere afhandeling van geconstateerde punten hoort binnen het bestuur te blijven. Mogelijk kan aan deze werkgroep ook het sociaal wijkteam worden verbonden, op dit moment is de positie van die organisatie ten opzichte van buurthuis en buurt volstrekt onduidelijk en zijn er soms merkwaardige ontwikkelingen waar te nemen.

  1. Regel de communicatie over de leefomgeving, zonder de functie van de gemeenteraad over te nemen.

Afbakening van verantwoordelijkheid is hier nodig. De vereniging buurtbelang dient minimaal één jaarlijkse openbare vergadering te houden waarin kwesties, de buurt aangaande, geagendeerd staan. Het principe van de huidige wijkconferentie. Van belang is dat hier goed gedocumenteerde informatie vanuit de gemeente ter tafel komt. Bouwplannen, bestemmingsplannen, veiligheidscijfers, overlastkwesties, hoe zijn zaken uit de vorige vergadering opgepakt.

Duidelijk moet zijn dat buurtbelang hierbij dient als communicatieplatform (en hier in de voorbereiding ook waarneembaar veel werk van maakt via eigen site, wijkblad, signalering kwesties door bestuur, werkgroep leefomgeving). De afhandeling van ingebrachte kwesties ligt vervolgens bij de wijkmanager.

Daarnaast moet eveneens duidelijk zijn dat buurtbelang een eigen standpunt namens haar leden mag bepleiten bij gemeente, politie, sociaal wijkteam, woningbouwverenigingen enzovoort. Deze belangenbehartiging kan zij los van de standpuntbepaling in de wijkconferentie doen.

  1. Baseer de subsidie op de meetbare feiten: bewonersaantal, meters accommodatie, activiteiten.

Geen enkel systeem van subsidietoekenning zal volmaakt zijn, maar wij denken dat er geen rechtsongelijkheid optreedt wanneer de genoemde tastbare uitgangspunten de grondslag vormen voor toekenning. Duidelijk en overzichtelijk.

Wel vormt de toegevoegde communicatiefunctie voor buurtbelang een extra te waarderen taak. Het jaarlijks houden van een wijkconferentie, het behartigen van het belang van de leefomgeving: hiervoor dient het huidige wijkpanelgeld worden toegekend. Voor zaken betreffende de leefomgeving kan verder een beroep op het Mienskipsfonds worden gedaan. Mits het Mienskipsfonds eens transparant gaat werken.

  1. Bewaak de continuïteit van de besturen van buurthuizen door jaarlijkse evaluatie aan de hand van hun jaarverslag.

Er wordt een groot beroep op de vrijwilligersnetwerken van de buurthuizen gedaan, en te verwachten valt dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Goed bestuurlijk kader is schaars en staat bloot aan overbelasting. Een jaarlijks functioneringsgesprek (dit is dus iets anders dan een beoordelingsgesprek!)door de wijkmanager met het bestuur van buurtbelang kan tot tijdige signalering van problemen en het vinden van oplossingen bijdragen. De opzet van een dergelijk gesprek wil SBO graag volgen, en haar inbreng aan leveren. Het gebruik van het jaarverslag van buurtbelang is daarbij essentieel naar onze mening, vaak heeft iedere activiteitengroep in het buurthuis hieraan haar bijdrage geleverd, alleen daarom al zou het niet onder in de la moeten verdwijnen. Ook de weerslag van de wijkconferentie hierin is belangrijk. De ondersteuning van besturen, en de transparantie daarbij, moeten de huidige situatie dat een buurthuis op vermeend disfunctioneren plotseling wordt gesloten, voorkomen.

  1. Zorg binnen de gemeente voor standaard doorgeven aan buurtbelang van projecten, initiatieven, bouwplannen voor hun wijk.

Veel kwesties in de wijken die tot ongenoegen leiden, zijn terug te voeren op gebrek aan informatie over uit te voeren plannen. En dan met name op wiens bordje die liggen. Bewoners die van kastje naar de muur lopen, oftewel van ambtenaar naar wijkpanel en vice versa, raken gefrustreerd en haken in het slechtste geval af in hun betrokkenheid met de leefomgeving. Tot nu toe is het nog steeds niet gelukt dat buurthuizen, zodra het kwesties voor hun buurt betreffen, (automatisch op trefwoord moet toch te doen zijn?) vanuit de gemeente deze informatie via e-mail krijgen toegestuurd. Waarmee ook de buurtsites vaak volstrekt achterlopen op actuele processen. In de nieuwe structuur van buurtbelang zal hier hard aan moeten worden gewerkt.